Historie konání Přehradních dnů od roku 1994

XXIV. Přehradní dny

Termín a místo konání: 6. - 8. 9. 1994, Banská Štiavnica

Odborný program:

 • Přehrady - návrhové parametry a možnosti nové výstavby
 • Technicko provozní problémy přehrad
 • Problémy vodních nádrží

XXV. Přehradní dny

Termín a místo konání: 11. - 13. 6. 1996, Hradec n. Moravicí

Odborný program:

 • Problematika Povodí Odry
 • Výsledky 18. kongresu ICOLD v Durbanu 1994
 • Aktuální otázky provozu nádrží a přehrad
 • Automatizace sledování chování přehrad
 • Zodpovědnost správců přehrad v podmínkách nových vlastnických vztahů
 • Využití matematického modelování při řízení VD a VH soustav

XXVI. Přehradní dny

Termín a místo konání: 5. - 7. 5. 1998, Košice

Odborný program:

 • Problematika Povodí Bodrogu a Hornadu
 • Poznatky z 19.kongresu ICOLD - Florencie
 • Zkušenosti z provozu kamenitých přehrad
 • Environmentální problémy nádrží a přehrad
 • TBD na vodních dílech
 • Hradicí konstrukce (technologie) přelivů a výpustí

XXVII. Přehradní dny

Termín a místo konání: 10. - 12. 10. 2000, Karlovy Vary

Odborný program:

 • Problematika povodí
 • Výsledky Kongresu ICOLD v Pekingu
 • VD Tři soutěsky
 • Posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní
 • Sanace betonových a železobetonových konstrukcí vodních staveb
 • Případy rekonstrukcí VD
 • Aktuální problémy VD

XXVIII. Přehradní dny

Termín a místo konání: 4. - 6. 6. 2002, Bratislava

Odborný program:

 • Problematika Povodí Dunaje
 • VD v rovinatém území
 • Stárnutí přehrad
 • Efektivnost VD

XXIX. Přehradní dny

Termín a místo konání: 8. - 10. 6. 2004, České Budějovice

Odborný program:

 • Problematika povodí Vltavy
 • Přehrady a odpor proti nim
 • Výsledky kongresu ICOLD 2003
 • Témata:
  1. Protipovodňová opatření
  2. Techniky a technologie oprav, rekonstrukcí a modernizací VD
  3. Hráze malých vodních nádrží a poldrů

XXX. Přehradní dny

Termín a místo konání: 23. - 25. 5. 2006, Piešťany

Odborný program - témata:

 1. Očekávané klimatické změny a jejich důsledky pro přehrady a vodní nádrže
 2. Specifika navrhování, projektování a provozu vodních staveb
  1. Poznatky a zkušenosti z navrhování, projektování a provozu nádrží a přehrad
  2. Protipovodňová ochrana - zkušenosti, možnosti, poldry
 3. Opravy, rekonstrukce a modernizační aktivity na vodních stavbách
  1. Opravy, rekonstrukce a modernizační aktivity na přehradách a hrázích nádrží
  2. Opravy, rekonstrukce a modernizační aktivity na hrázích zdrží, kanálových hrázích VE, ochranných hrázích a jiných vodních stavbách
  3. Nové metody, technologie, zkušenosti z rekonstrukcí funkčních objektů
  4. Nádrže, přehrady - plánování a financování v oblasti vod

XXXI. Přehradní dny

Termín a místo konání: 10. - 12. 6. 2008, Brno

Odborný program:

 • Problematika přehrad v povodí Moravy
 • Hájení lokalit pro budoucí výstavbu VD
 • Výsledky Kongresu ICOLD 2006
 • Témata
  1. Opravy, rekonstrukce a modernizace VD
  2. Problematika bezpečnosti přehrad, TBD
  3. Technologické vybavení VD, VVE (malé VE)
  4. Aktuální problémy provozu vodních nádrží

XXXII. Přehradní dny

Termín a místo konání: 8. - 10. 6. 2010, Banská Bystrica

Odborný program:

 • Aktuální informace o povodňové situaci na Slovensku
 • Problematika OZ B.Bystrica
 • Aktuální informace o výročním zasedání ICOLD v Sofii
 • Témata:
  1. 500 let výstavby přehrad v SR
  2. Rekonstrukce a sanace vodních staveb
   1. Poruchy a anomálie způsobené provozem vodních staveb, jejich rekonstrukce a sanace, poznatky a zkušenosti z využití moderních přístupů a technologií
   2. Zanášení nádrží, abraze břehů, problematika odkališť, eroze v povodí, způsoby její eliminace, provozní zkušenosti a dopady na provoz VD
  3. Vodárenské nádrže a jejich význam ve vodním hospodářství
   1. Vodárenské nádrže z pohledu současnosti a budoucnosti
   2. Monitoring kvality vody ve vodárenských nádrží, vliv hospodaření v ochranných pásmech nádrží na kvalitu vody, účelové rybí hospodářství na vodárenských nádržích
  4. Využití vodní energie jako obnovitelného zdroje
  5. Vodní stavby jako součást protipovodňové ochrany a jejich interakce s prostředím

XXIII. Přehradní dny

Termín a místo konání: 19. - 21. 6. 2012, Seč-Ústupky

Odborný program:

 • Bezpečnost přehrad
 • Malé vodní nádrže a suché nádrže, provozní problémy správců VD
 • Těsnící prvky, včetně zavázání do podloží, opevnění svahů sypaných hrází a sanace betonů

XXXIV. Přehradní dny

Termín a místo konání: 24. - 26. 6. 2014, Horný Smokovec

Odborný program:

 • Úlohy vodních nádrží v extrémních podmínkách - povodně a sucho
 • Malé vodní nádrže a jejich budoucnost
 • Monitoring a technicko bezpečnostní dohled
 • Rekonstrukce a sanace vodních staveb