Informace pro účastníky exkurzí

Na obě trasy exkurze bude zajištěn odvoz autobusem od hotelu Clarion s návratem zase k hotelu Clarion v Ostravě.

Exkurze jsou směřovány na vodní díla, kde probíhají stavební práce a jsou striktně kontrolovány osobní ochranné pomůcky. Každý z účastníků, pokud se bude pohybovat uvnitř obvodu staveniště, musí být vybaven pevnou obuví (postačují trekové boty s plnou špicí), reflexní vestou a ochrannou přilbou.

Časový rozvrh exkurze na VD Šance při cestě busem od hotelu:

  • odjezd od hotelu: 8:00
  • prohlídka 9:00 - 10:00, s rezervou 10:30
  • návrat do Ostravy k hotelu 11:30 - 12:00
  • cesta od hotelu na nádraží cca 20 - 30 min

Pro zájemce cestující autem je nutné zaparkovat na vyhrazené ploše v obci Ostravice, odkud bude zajištěna kyvadlová doprava k hrázi a zpět v čase 8:45 - 11:30:

  • odjezd od hotelu 8:20
  • prohlídka 9:30 - 11:00, s rezervou 11:30
  • odjezd z VD 11:30

Jak se tam dostat: orientační mapka.

V případě VD Kružberk je program shodný pro cestující autem i busem:

  • odjezd od hotelu 8:00
  • prohlídka 9:30 - 10:30, s rezervou 11:00
  • návrat k hotelu 12:15 - 12:45.

Jak se tam dostat: orientační mapka.

VD Šance

Vodní nádrž Šance se nachází v ř. km 45,770 vodního toku Ostravice (ČHP 2-03-01-0150), který je jedním z nejvýznamnějších pravostranných přítoků řeky Odry na území České republiky. Nádrž, jež je součástí Vodohospodářské soustavy povodí Odry, byla vybudována v letech 1964 – 1970 a po její dostavbě se jednalo o nejvyšší sypanou rockfilovou hráz s vnitřním jílovým těsněním na území tehdejšího Československa (výška hráze 65 m, délka v koruně hráze 342 m). Od prvotních úvah byly jejími hlavními funkcemi zásobování ostravska pitnou vodou, protipovodňová ochrana území v podpovodí a později se přidala funkce energetická. Přehradní hráz s plochou povodí 146,35 km² vzdouvá vodu na řece Ostravici v délce 7,6 km a tímto vytváří akumulační prostor nádrže o celkovém objemu cca 57,2 mil. m³. Rozdělení tohoto prostoru je patrné z následujícího obrázku.

Pohlédneme-li se do historie provozu nádrže zjistíme, že nejvyššímu provoznímu zatížení hráz čelila v průběhu červencové povodně v roce 1997, přičemž v této nelehké zkoušce obstála na výbornou. V průběhu povodně přelivem odtékalo cca 110 m³/s, přičemž spadiště bezpečnostního přelivu bylo do značné míry zatopeno. Tento průtok byl skluzem převeden bez významných poruch a kulminační odtok vody z nádrže dosahoval cca 230 m³/s. Zkušenosti z transformací historických povodní 1997 a 2002 na nádržích v ČR ve svém důsledku vedly k následnému systematickému zvyšování bezpečnosti přehrad při extrémních povodňových situací. Tyto okolnosti si vyžádaly potřebu rekonstrukce vybraných objektů nádrže Šance, tj. především tělesa hráze, spadiště, skluzu bezpečnostního přelivu a vývaru.

Rekonstrukce byla započata předáním staveniště zhotoviteli (OHL ŽS, a. s.) dne 1. 9. 2015 a v současné době probíhají práce na druhé stavební etapě z celkových šesti. Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání díla zpět provozovateli je naplánován na 30. 7. 2018.

V termínu konání konference Přehradní dny 2016 by na stavbě měly probíhat práce v rámci čtvrté etapy, jejíž náplní je bourání starého přelivu, přípravné práce na překotvení lávky k odběrné věži, betonáže přelivu, dokončení přelivných hran (kamenné obklady), bourání, výlomy a následné betonáže jednotlivých dílčích úseků skluzu přelivu, jímkování vývaru, bourání, výlomy a následné betonáže ve vývaru, výstavba nosné konstrukce mostu u přelivu, spodní a hrubá stavba provozního střediska, injektáže a modernizace TBD v injekční chodbě, injektáže pravobřežního zavázání ze dna přelivu, dokončení prací na strojně-technologických úpravách odběrné věže.

sance-001.jpg sance-002.jpg sance-003.jpg sance-004.jpg sance-005.jpg sance-006.jpg sance-007.jpg sance-008.jpg

VD Kružberk

Betonová tížní hráz vodárenské nádrže Kružberk se nachází v ř. km 45,030 vodního toku Moravice (ČHP 2-02-02-0650, plocha povodí 567,43 km²). Vodní dílo Kružberk bylo vybudováno v letech 1949 až 1955 a jedná se o vůbec první nádrž, která byla vybudována na území naší republiky v horní části povodí Odry. Původním záměrem výstavby této nádrže bylo energetické využití průtoků a nadlepšení průtoků pro ostravský průmysl v málovodném období. Až s postupem doby byl tento účel překvalifikován na vodárenské využití. Těleso přehradní hráze se skládá z celkem 24 bloků, z nichž 5 je přelivných (11, 12, 13, 14, 15) a 2 manipulační (v bloku č. 10 jsou umístěny základové výpusti, v bloku č. 16 asanační obtok a malá vodní elektrárna). Dilatační spáry mezi jednotlivými bloky jsou těsněny asfaltovým tmelem a osinkovým provazcem na vzdušní straně. U přepadových bloků jsou dilatační spáry těsněny gumovým klínem, chráněným pětibokým betonovým klínem a měděným plechem. Těleso hráze vzdouvá vodu na řece Moravici na délce 10,5 km a tímto vytváří akumulační prostor nádrže o celkovém objemu cca 46,0 mil. m³. Rozdělení tohoto prostoru je patrné z následujícího obrázku.

Nádrž za šedesát let provozu výraznou měrou přispívá k transformaci povodňových průtoků, přičemž nejvyššího provozního zatížení dosáhla v roce 1977, kdy přítok vody do nádrže kulminoval na 157 m³/s a maximální odtok v průběhu této epizody dosáhl 110 m³/s. Nutno podotknout, že ochranný účinek nádrže byl po dokončení výstavby výše ležící nádrže Slezská Harta (1996) výrazně navýšen.

Kružberská nádrž si během svého dlouholetého provozu nevynutila rozsáhlejší rekonstrukci, což naznačuje kvalitně odvedenou práci při výstavbě tohoto díla. Přesto vlivem klimatických podmínek a postupné degradace betonových konstrukcí, především na návodním líci hrázových bloků a na koruně hráze, byla v průběhu roku 2014 zpracována projektová dokumentace rekonstrukce koruny hráze a návodního líce přehrady. Rekonstrukce byla započata předáním staveniště zhotoviteli (SMP CZ, a. s.) dne 13. 7. 2015 a v současné době probíhájí především bourací práce na koruně hráze a mostních konstrukcí přes přelivné bloky. Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání díla zpět provozovateli je naplánován na 2. 12. 2016.

V termínu konání konference Přehradní dny 2016 by na stavbě měly probíhat práce na sanaci návodního líce tělesa hráze, závěrečné betonáže na koruně hráze (chodník, římsy zábradlí) a drobné stavební práce na strojovně na koruně hráze a na strojovně návodních uzávěrů, osazování zařízení pro měření a pozorování (pozorovaných a vztažných bodů).

kruzberk-001.jpg kruzberk-002.jpg kruzberk-003.jpg kruzberk-004.jpg kruzberk-005.jpg kruzberk-006.jpg kruzberk-007.jpg kruzberk-008.jpg